Ovládanie


Vitajte na vstupnej stránke k Informačnému systému o pitnej vode.
Vstup do informačného systému vyžaduje autorizáciu na základe užívateľského mena a hesla.

Informácie

týkajúce sa kvality pitnej vody, úrovne zásobovania obyvateľstva SR pitnou vodou a mimoriadnych situácií
sú verejnosti prístupne na web stránke
http://pitnavoda.enviroportal.sk
.

Informačný systém o pitnej vode bol vyvinutý v rámci projektu UIBF 2006/018-175.06.01 „Informačný systém o vode určenej na ľudskú spotrebu".

Prijímateľom projektu bola Slovenská agentúra životného prostredia, realizovaný bol v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a Výskumným ústavom vodného hospodárstva.

Prevádzkovateľom informačného systému je Slovenská agentúra životného prostredia. Správcom a dodávateľom dát do systému je Úrad verejného zdravotníctva SR. Systém obsahuje vybrané údaje aj z údajovej základe Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Realizované v rámci projektu financovaného z fondu EÚ/UIBF
„Informačný systém o vode určenej na ľudskú spotrebu"

Zástava európskej únie